• Polymer Ligation clip

    Polymer Ligation clip

    polymer ligation clip 3 kích cỡ (S, M, L) để ligate từ 2mm đến 16mm tàu/mô bundleEngulfing mô và tàu cho phép closureResistant chính xác để trượt trên vesselNon-absorbabelHơn

  • Ligation clip

    Ligation clip

    ligation clip--không hấp thụ polymer instend TitaniumLigating tàu và mô cho mở/Laparoscopic SurgeryA vững chắc grip trên vesselProduct mô tả: sản phẩm NameligationHơn